Bạn có cung cấp mẫu không? Miễn phí hay tính phí?

- 2021-09-30-

Đúng. Nhưng nó bị tính phí.