Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?

- 2021-09-30-

Chúng tôi là một công ty toàn diện bao gồm thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, bán hàng.