Bạn sẽ tham dự hội chợ để trưng bày sản phẩm của mình chứ?

- 2021-09-30-

Đúng. Chúng tôi đã tham dự Bauma China và Marintec China hàng năm.