Làm thế nào xa từ Thượng Hải đến nhà máy của bạn?

- 2021-09-30-

Cách Thượng Hải 200 km.